گروه فرهنگی - تربیتی
گروه مشارکت های اجتماعی جوانان
گروه ساماندهی امور جوانان
جلسات معاونت فرهنگی