فراخوان اولین همایش پژوهش های کاربری در کونگ فو و هنر های رزمی